Bruk av foajeen

 

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV ARKTISK KULTURSENTER
 
VISJON
 

Arktisk kultursenter
skal være et kulturelt og teknologisk kraftsenter

 
 

Arktisk kultursenter ønsker å legge til rette for at det blir skapt energi, engasjement og livsglede for brukerne av kultursenteret – både i salen og på scenen.
Gjennom filmer og gode sceniske produksjoner skal det skapes opplevelse som gjør sitt til at publikum ønsker å komme tilbake.

Arktisk kultursenter ønsker å yte god service i møte med publikum og aktører slik at de føler seg velkommen.

 
 
PRINSIPIELLE RETNINGSLINJER

Arktisk kultursenter ønsker å legge til rette for mangfold;

Arktisk kultursenter ønsker å inspirere;

 
 
AKTIVITET

Arktisk kultursenter har som hovedmålsetning å virke for kunst og kulturlivets fremme. Arktisk kultursenter skal være hovedarena for kulturlivet i Hammerfest regionen som inkluderer Hasvik og Kvalsund kommuner. Det skal være aktivitet i huset gjennom hele året.

 
Programprofil:

Arktisk kultursenter skal være en kulturarena for alle, hvilket vil si å være en kulturarena for folk i ulike aldre, fra ulike sosiale grupperinger.

Ved programmering skal fokuset først og fremst være å gi regelmessige og mangfoldige kunst- og kulturopplevelse for regionens befolkning og tilreisende.

 

Lokal og regional aktivitet:
Med lokal og regional aktivitet menes kunst- og kulturrelatert aktivitet som utgår fra Finnmark, både profesjonell og amatør.

 

Nasjonal og internasjonal aktivitet
Arktisk kultursenter skal være en hovedarena for nasjonale og internasjonale kunst- og kulturtilbud.

 
Konferanser, kurs, møter, foredrag etc

Arktisk kultursenter skal samarbeide med det lokale næringsliv, stiftelser etc. om arrangement av konferanser, møter, kurs etc. Primært skal Arktisk kultursenter leie ut lokaler til arrangør, men skal også bidra til at kunst- og kulturaktiviteter selges inn til konferanser, møter, kurs etc. Dette kan være produksjoner Arktisk kultursenter organiserer, eller innkjøpte aktiviteter.

Arktisk kultursenter kan også formidle catring.

 

Naturlige samarbeidspartnere i denne sammenhengen er Barentshavskonferansen og hotellene i byen.

 

Arktisk kultursenter skal profileres til å være et naturlig valg som arena i forbindelse med ovennevnte. I sammenhenger der Arktisk kultursenter ikke er hovedarena for aktiviteten, skal vi kunne huse biaktiviteter som mottakelser, forestillinger osv knyttet til hovedarrangementet.

 

Lokalt kunst- og kulturliv
Arktisk kultursenter skal være en arena for lag og organisasjoner i deres daglige aktivitet, og skal tilbys f.eks øvings- og møtelokaler. Slik aktivitet skal imidlertid ikke være til hinder for arrangement i salene.

Det er et mål at Arktisk kultursenter velges som lokale i festlige og høytidlige sammenhenger.

 
Egenproduksjon

Arktisk kultursenter skal i utgangspunktet ikke ha stab som skal drive omfattende egenproduksjon, men kultursenteret kan initiere samarbeid med andre produserende institusjoner, lag og foreninger. I den grad slikt samarbeid realiseres, kan kultursenterets innsats være lokaler, utstyr og personell.

I slike sammenhenger skal det alltid, og i alle sammenhenger, fremgå at Arktisk kultursenter er med i produksjonen.

 
Utleie

Arktisk kultursenter består av følgende lokaler:

·         Ole Olsensalen: med plass til 343 tilskuere. Salen er primært for konserter, teater, dans, konferanser, foredrag etc. Salen kan også benyttes til filmfremvisning.

·         Frityren: med plass til 145 tilskuere. Salen er primært for filmfremvisning. Salen kan også benyttes til konserter, teater, dans, kurs, møter, foredrag etc.

·         Galleri Fileen: Lokaler for utstilling, møter etc.

·         Foajeen: Kafè og kiosk. Kan også benyttes til små forestillinger av ulik art. Kjøkkenet skal kunne brukes til kaffekoking og vaffelsteking av de som låner/leier foajeen til aktiviteter.

·        Plan 3; Hammerfest kulturskole

 
Vilkår for utleie.

Arktisk kultursenter har 2 grupper av utleiesatser:

  • for kommersielle (les profesjonelle utøvere/ aktører)
  • for ikke kommersiell ( lag og foreninger)

Videre gis gratis husleie til ikke kommersiell aktivitet, hvor barn og ungdom deltar. De samme retningslinjer som ved bruk av idrettshaller skal gjelde.

Leieprisen inkluderer en person som er kjent på huset, låser opp, svarer på spørsmål. Personen er Arktisk kultursenters ansvarlige, men har ingen forpliktelser til å være i salen til enhver tid.

Det vises for øvrig til vedtatte utleiesatser lagt ut på kultursenterets hjemmeside.

 
TEKNISK
 
  • Leietaker må betale leie for bruk av teknisk utstyr og teknisk bistand i tillegg til å betale leie for selve lokalet.
Billetter

Arktisk kultursenter står for billettsalg og tar en billettavgift pr. solgte billett.
Hammerfest kommune har avtale med ledsagere som følger andre på forestilling. Ved fremlegg av ledsagerbevis går ledsager gratis.

 
Forsikring

Leietakere må selv holde forsikring på eget utstyr.

 
Leietakers forpliktelser
  • Leietaker plikter å behandle lokalene med tilbørlig aktsomhet, og for øvrig i samsvar med leieavtalen og de instrukser som gjelder for bygget.
  • Leietaker plikter å erstatte enhver skade som er skjedd i utleieperioden – utover normal slitasje.
  • Leietaker kan ikke bruke lokalene til annet formål enn avtalt.
  • Leietaker bærer selv ansvar for og skal fjerne etter avtalt utleie, utstyr, rekvisitter og gjenstander som de selv bringer med seg til Arktisk kultursenter.
 
Kansellering

Dersom leietaker frafaller inngått leieavtale av definerte lokaler, må avbestillingen gis 60 dager før datofestet start av leieforholdet.
For sein avbestilling, i h.h. til fristen, belastes leietaker med 50% av avtalt leiepris.

 

De prinsipielle retningslinjer for Arktisk kultursenter er vedtatt i Formannskapet i møte 6. juni 2011

 

SAMARBEIDS PARTNERE